Regulamin

Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez GLOBAL Geo Services z siedzibą w Bezrzeczu, kod pocztowy 72-003, przy ul. Kminkowa 52. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu lub udzieleniu odpowiedzi na porady on-line.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu, udzielenia informacji w zakresie porad on-line

 • 1 Organizator szkoleń

Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.globalgs.pl organizuje firma GLOBAL Geo Services, z siedzibą w Bezrzeczu, kod pocztowy 72-003, przy ul. Kminkowa 52, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacja o Działalności Gospodarczej, zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu organizatorem.

 • 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 • przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.globalgs.pl oraz potwierdzenie drogą elektroniczną zgłoszenia on-line.
 • przesłanie mailem (info@globalgs.pl) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej www.globalgs.pl
 • dokonanie opłaty za udział w szkoleniu, udzielenia odpowiedzi na pytanie on-line zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części niniejszego regulaminu
 1. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
 2. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są wg ustalonego przez organizatora programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.globalgs.pl
 • 3 Rezygnacja z uczestnictwa
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, organizator zwraca (jeśli została wpłacona) pełną kwotę.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 100% kosztów szkolenia. Materiały zostaną wysłane drogą elektroniczną.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej listem elektronicznym, najpóźniej 4 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • 4 Zmiana terminów szkoleń
 1. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać lub zmienić termin szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie (choroba wykładowcy, klęski żywiołowe, problemy z dojazdem). O zmianach wszystkie osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. W takim przypadku organizator nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Uczestnika wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: info@globalgs.pl.

 

 • 5 Koszt uczestnictwa w szkoleniu, udzielenia odpowiedzi na porady on-line i warunki płatności
 1. Szkolenia otwarte prowadzone przez organizatora są odpłatne. Udzielenie odpowiedzi na pytania, porady on-line są odpłatne.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego online lub karty zgłoszenia lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym przez organizatora.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego oraz przesłania jej drogą elektroniczną (plik PDF). Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres w zgłoszeniu.
 4. Opłatę za udział w szkoleniu, udzielenie porady on-line należy uiścić przelewem na rachunek bankowy GGS nr: 69 1950 0001 2006 0131 0618 0002 prowadzony przez Idea Bank nie później niż 7 dni roboczych przed/po rozpoczęciu szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin I tytuł szkolenia. W przypadku pytań on-line płatność winna zostać udzielona przed udzieleniem odpowiedzi.
 5. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje pozostałych kosztów, w tym m.in. kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.
 6. W przypadku konieczności naliczenia podatku VAT (w zależności od podmiotu uczestniczącego w szkoleniu), organizator doliczy odpowiednią kwotę do faktury.
 • 6 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub karty zgłoszenia mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.globalgs.pl
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub karty zgłoszenia jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniu, .
 3. Osoby zgłaszające się na szkolenia otwarte są zobligowane do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.
 4. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza skryptów, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada organizator i zabronione jest ich rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody organizatora.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GLOBAL Geo Services, Kminkowa 52, 72-003 Bezrzecze.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z GLOBAL Geo Services, w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia, dostępu do usługi ODO Nawigator oraz materiałów poszkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
 • współpracownikom GLOBAL Geo Services realizującym proces szkolenia, w szczególności trenerom współpracującym z GLOBAL Geo Services w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
 • bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń,
 • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym GLOBAL Geo Services w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z GLOBAL Geo Services w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z GLOBAL Geo Services i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niemniej ze względu na technologie przetwarzania danych wykorzystywaną przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, będącego podmiotem przetwarzającym dla GLOBAL Geo Services, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
 • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 • dane dla celów marketingowych: do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chce Pani/Pan pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. w razie niepodania danych osobowych, GLOBAL Geo Services nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia, udzieleniem odpowiedzi na pytanie.
 4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.