Ustalenie i wznowienie granic

ustalanie granic

Ustalenie oraz wznowienie granic wykonywane jest na wniosek właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, najemcy czy dzierżawcy.

Wznowienie znaków granicznych jest wykonywane gdy granice prawne nieruchomości istnieją, lecz ich znaki graniczne zostały uszkodzone, zniszczone bądź przesunięte.

Ustalenie znaków granicznych jest procedurą bardziej skomplikowaną, ponieważ jest wykonywana w momencie gdy granice prawne nie istnieją oraz ośrodku dokumentacji geodezyjnej nie ma dokumentów jednoznacznie stwierdzających przebieg działki, bądź dokumenty są niekompletne.

Wznowienie znaków granicznych nie podlegającą postępowaniu administracyjnemu ani sądowemu. Zgłaszamy pracę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pobieramy niezbędne materiały. Analizujemy dla Państwa materiały, oraz sprawdzamy czy granice są prawnie istniejące. Jeżeli przebieg granicy jest udokumentowany, odtwarzamy ich położenie punktów oraz zawiadamiamy strony o procedurze wznowienia znaków oraz okazania ich na gruncie. W momencie gdy nie wyniknie spór następuje stabilizacja granic. Jeżeli któraś ze stron wniesie swoje obiekcje można skierować wniosek do sądu o rozstrzygnięcie sprawy w wyniku postępowania rozgraniczenia nieruchomości.

Ustalenie znaków granicznych jest procedurą administracyjno-prawną przeprowadzaną w momencie, gdy nie istnieją dokumenty umożliwiające jednoznaczne odtworzenie granicy. Strony postępowania zawiadamiane są na grunt, a ustalenie granic przebiega na postawie oświadczeń, zgodnych wskazań właścicieli bądź ostatniego spokojnego stanu posiadania.

Czynności wyznaczenia oraz wznowienia znaków granicznych zakańczamy odpowiednim protokołem oraz stabilizowaniem punktów granicznych. W wyniku ustalenia znaków granicznych powstaje decyzja będąca podstawą prawną do wykonania zmian niezbędnych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli pragniesz wyznaczyć granice – napisz do nas, a my dobierzemy odpowiedni sposób postępowania.