Podziały i scalenia nieruchomości

Podziały oraz scalenia nieruchomości są to skomplikowane czynności geodezyjne. Wymagają odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z zakresu geodezji oraz prawa. Procedurę scalenia czy podziału wykonujemy wniosek na wniosek właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, najemcy czy dzierżawcy

Scalenie polega na połączeniu co najmniej dwóch sąsiadujących nieruchomości. Z kolei podział prowadzi do wydzielenia niezależnej nieruchomości z nieruchomości pierwotnej. Podziałowi podlegają najmniejsze jednostki ewidencyjne – działki. Możliwe jest również wykonanie powyższych czynności jednocześnie. Czynności scalenia i podziału nieruchomości są wykonywane w przypadku gdy dokonanie podziału jednej nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania nie jest możliwe.

Oferujemy Państwu scalenia oraz podziały nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, rolnych czy leśnych.

Wykonamy analizę dostępnych materiałów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. W wyniku analizy dokumentów wykonamy wstępny projekt podziału/ scalenia, który podlega zatwierdzeniu w wydziale geodezji. Następnie wyznaczymy nowe granice które zostaną okazane na gruncie właścicielowi oraz właścicielom działek sąsiednich. W wyniku tych czynności sporządzimy protokół oraz utrwalimy punkty graniczne w terenie. Sporządzone dokumenty trafiają do Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Proces podziału/scalenia jest zakańczany w momencie wydania przez organ pozytywnej decyzji, na podstawie której można się starać o wpis zmian do księgi wieczystej.

geodezja