Inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy. W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powstaje mapa, która jest podstawą do odbioru obiektu budowlanego wraz z przyłączami oraz uzyskania pozwalania na użytkowanie.

Inwentaryzację powykonawczą dzielimy na dwa etapy – pomiar bieżący oraz końcowy. Pomiarem bieżącym obejmujemy obiekty, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane. W uogólnieniu są to wszystkie przyłącza sieci uzbrojenia terenu. Natomiast pomiarem końcowym obejmujemy nowo powstałe obiekty budowlane oraz ukształtowanie powierzchni terenu. W wyniku tych prac powstaje mapa z inwentaryzacji oraz szkic sytuacyjny zawierający klauzulę o zgodności bądź niezgodności obiektu z projektem. Dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji powykonawczej zostają przekazane do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie kopie mapy oraz szkicu przekażemy dla Państwa oraz wykonamy wpis do dziennika budowy.

Czasookres inwentaryzacji powykonawczej zależny jest głównie od wielkości i skomplikowania inwentaryzowanego obszaru. Czas otrzymania kompletu dokumentów zależy również od aktualnej wydajności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

geodezja