FAQ

Poniżej kilka pojęć i odpowiedzi, na które odpowiadamy w skrócie by przybliżyć Państwu terminologię geodezyjną.

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wykonywana jest na zlecenie starosty. Polega na uaktualnieniu istniejącej bazy danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów. Modernizacji podlegają takie obiekty jak: działki ewidencyjne, użytki gruntowe oraz budynki. Obiekty te otrzymują unikalny identyfikator, mają aktualizowaną geometrię oraz dane atrybutowe. Modernizacji towarzyszą takie czynności jak: analiza archiwalnych operatów ewidencyjnych, ustalenie osób władających danymi gruntami, pomiar terenowy oraz procedura prawna ustalenia granic nieruchomości.

Klasyfikacja gruntów jest wykonywana na zlecenie starosty. Jest to szereg czynności polegających na ustaleniu typu gleb, klasy bonitacyjnej oraz ich zasięgu na terenie objętym klasyfikacją. Inaczej mówiąc klasyfikator na podstawie badania profili glebowych, analizy występującej roślinności oraz wód określa przydatność produkcyjną, typ oraz zasięg gleb.

Podział nieruchomości jest to procedura prawna wykonywana na zlecenie osoby zainteresowanej – najczęściej właściciela nieruchomości. Głównymi celami podziałów są: zniesienie współwłasności nieruchomości, wydzielenie części nieruchomości, wydzielenie działki budowlanej posiadającej dostęp do drogi, działki drogowej bądź działki kolejowej. Geodeta po analizie planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje projekt podziału na podstawie którego może wydzielić odpowiednią liczbę nowych działek. Procedura podziału jest zakańczana po wydaniu decyzji podziału przez wójta, burmistrza bądź prezydenta.

Rozgraniczenie nieruchomości jest procedurą administracyjną wykonywaną na wniosek osoby zainteresowanej w celu ustalenia przebiegu ich granic. Jest ono wykonywane w momencie kiedy przedmiotowa nieruchomość nie posiada jasno określonych granic na gruncie oraz w dokumentacji geodezyjnej. Geodeta uprawniony dokonuje analizy wszystkich dostępnych materiałów na podstawie których ustala położenie punktów oraz linii granicznych. W przypadku kiedy analizowane materiały są niewystarczające ustalenie granic jest wykonywane na podstawie zgodnych wskazań właścicieli bądź ostatniego spokojnego stanu posiadania.

FAQ